Feed Additives - Vemo 99
15-01-2020

Ефект от добавката на Вемозим М към комбинирани фуражи за пилета бройлери


Вемо 99 ООД, България


Проведено е изследване с цел  проучване ефекта от приложението на Вемозим М като добавка към комбинираните фуражи за пилета бройлери. Вемозим М е фуражна ензимна добавка, производство на Вемо 99 ООД, България,  с основна активна субстанция β-мананаза и съпътстващи ензими като ксиланаза, β-глюканаза, целулаза, амилаза и др.


Изследването е проведено с 240 мъжки пилета бройлери от породата Ross 308, разпределени в четири групи с по шест повторения и с по десет пилета в подгрупа.

Пилетата от първа група получават:

  • стартерни, гроуерни и финишерни фуражи на база царевица, пшеница, соев и слънчогледов шрот, балансирани в съответствиес изискванията за породата и тази група служи за положителна контрола.

Пилетата от втора група (негативна контрола) получават:

  • същите смески, но с 5% по-ниско съдържание на обменна енергия.

Пилетата от трета група получават:

  • комбинирани фуражи като негативната контрола, но обогатени с ензимната добавка Вемозим M  

Пилетата от четвърта група получават:

  • фуражни смески като тези от трета група, но обогатени с ензимен продукт аналогичен на Вемозим М.


Има ситуации, в които поради много високата цена на мазнините или растителните масла или ограничените налични количества от тези суровини, използването на високоенергийни смески с участие на мазнини е нецелесъобразно. За практиката е важно да се знае дали добавката на продукти, съдържащи  β-мананаза могат да компенсират този недоимък.
Редуцирането на обменната енергия с 5% в комбинираните фуражи за пилета бройлери в сравнение с позитивната контролна група е довело до достоверно по-ниска жива маса на птиците в края на гроуерния период при навършване на 21- дневна възраст с 13,2%. Тази тенденция се запазва и в края на опитния период, при навършване на 42- дневна възраст на пилетата, макар и с намалени темпове. Живата маса при негативната контролна група е с 5,4% по-ниска в сравнение с първа група, като разликата е статистически достоверна. Аналогични са резултатите и по отношение на конверсията на фуража. Пилетата, хранени с фуражни смески с 5% по-ниска метаболитна енергия са изразходвали достоверно с 4,9% повече фураж за единица жива маса.


Данните от изследването показват,че добавката на изпитвания ензимен продукт Вемозим М е способствала за по-добър растеж и развитие на пилетата от опитната група в сравнение с негативната контрола. Може да се каже,че резултатите са практически еднакви с положителната контрола.
Няма достоверна разлика по отношение продуктивността на пилетата, получавали в добавка Вемозим М и аналогичния на него продукт.
Тези резултати потвърждават изследванията и на други автори и показват, че  β-мананазата е енергоспестяваща ензимна добавка и е подходяща за приложение при дажби за пилета бройлери на база царевица и соев шрот с редуцирано съдържание на метаболитна енергия.


Резултатите от това проучване дават основание да препоръчаме добавката на Вемозим М към диети за пилета бройлери с участие на соев шрот или други бобови култури и с намалено до 5% съдържание на обменна енергия в сравнение с препоръчителните норми за съответната порода.

...................................