Feed Additives - Vemo 99
11-02-2020

Ефектът от прилагането на билкови екстракти върху продуктивнитe показатели на свине-майки и техните прасенца


Ивелина Запрянова – Аграрен Университет, Пловдив, България

Съвременното свиневъдство е немислимо без използването на различни стимулатори на растежа, особено при младите животни с недостатъчно развита храносмилателна и неукрепнала имунна система. Този въпрос стана особено актуален след забраната на ЕС за използване на субтерапевтичните дози антибиотици като растежни стимуатори. Оценявайки актуалността на проблема, през последните десетина години учени от цял свят се насочиха към търсене на нови „натурални“, „сигурни“ и екологични растежни стимулатори, заместители на досега използваните нутритивни антибиотици.

Богатството на нашата страна на уникални и ценни билкови растения, дава възможност за производството на фуражни добавки за нуждите на свиневъдството, с които успешно могат да бъдат заменени забранените вече нутритивни антибиотици, използвани дълги години като растежни стимулатори.

Целта на настоящето изследване е да се установи ефекта от включването на иновативната добавка ВемоХерб БП в комбинираните фуражи за свине върху продуктивните им показатели.

ВемоХерб БП е сух екстракт от подходящо подбрани и комбинирани български лекарствени растения, производство на фирма „Вемо 99” ООД София, България. Продуктът съдържа сапонини, стероли, флавоноиди, дъбилни вещества, полифеноли и др. и е изпитан в серия от експерименти при стартерни прасета, гроуерни прасета, свине майки и техните приплоди. Опитите са проведени в експерименталната база на Институт по животновъдни науки –Костинброд и една производствена свинеферма в страната.

Резултати:

За да се установи ефекта от приложението на ВемоХерб БП при бременни и лактиращи свине майки и косвеното му влияние върху техните приплоди е проведен експеримент с 10 свине майки и родените прасета, разпределени в две групи – контролна и опитна. Животните от първа група , която служеше за контрола, получаваха комбиниран фураж без добавка на стимулатори на продуктивността, а втора – същия по състав комбиниран фураж, но с добавка на 150 g/t фураж ВемоХерб от 100-ния ден на бременността до края на бозайния период. От 100-ния до 114 ден от бременността майките получаваха по 2,5 kg фуражна смеска на ден, а през кърмачния период храненето беше на воля.

От 7-я ден след раждането прасетата бозайници и от двете групи бяха захранени с предстартерна смеска без участие на нутритивен антибиотик или ВемоХерб БП, а бозайният период продължи 35 дена.

Добрата производствена характеристика на свинете майки, особено през лактационния период, се определя от продукцията на мляко и неговото качество, което е от първостепенно значение за жизнеността на малките прасета и техния последващ растеж и развитие. Резултатите от проведения експеримент са представени на следващата таблица. Данните показват, че количеството на приетия фураж от свинете майки през периода на лактация е с 1,83% по-високо при групата с добавка на ВемоХерб. Тази разлика макар и недоказана статистически е от съществено значение за лактиращата майка, защото по-високото количество приет фураж води до по-добра млечност на майката.

Живата маса на прасетата при раждане от групата, получавала ВемоХерб БП чрез майката, е с 5% по-висока в сравнение с контролните прасета – 1,432 kg срещу 1,502 kg. Разликата е статистически достоверна при P<0,05. По всяка вероятност, като се имат предвид насоките на въздействие на изпитвания продукт т.е. подобрявайки общото физиологично състояние на майките дори и в последните 14 дни от бременността, води до по-висока жива маса на приплодите. На 21 ден от опрасването, разликата се увеличава с 8,6%, а на 35 ден т.е. при отбиването на прасетата, разликата между контролните и опитни прасета е в размер на 6,8%. Аналогични са резултатите и за стойностите на средния дневен прираст. При прасетата от опитната група средно дневният прираст е 176 g, 147 g и 164 g при 159 g, 144 g и 152 g за контролните прасета, съответно за периода от 1 до 21 ден, от 22 до 35 ден и за целия бозаен период от 1 до 35 ден. Относителните стойности за средно дневния прираст за целия бозаен период, показват по-висок интензитет на растеж при опитните прасета със 7,9% в сравнение с контролната група. По време на експеримента е контролирано ежедневно здравословното състояние на прасетата. В първите няколко дни след опрасването при контролната група са отпаднали две прасета, а при опитните, до края на бозайния период не е установена заболеваемост и смъртност.

 

Показатели

І група –контролна

Без ВемоХерб БП

ІІ група –опитна

С ВемоХерб БП

Свине майки, броя

5

5

Приет фураж, kg

 

 

от 100 до 114 ден

2,5

2,5

от 1 до 35 ден

6,0

6,108

Прасета, броя

 

 

родени

41

37

отбити

39

37

Жива маса, kg

 

 

при раждане

1,432±0,02а*

1,502±0,026а*

на 21 ден

4,777±0,118а*

5,189±0,162а*

на 35 ден

6,788±0,175

7,248±0,335

Прираст, g/ден

 

 

1-21 ден

159±5,83а*

176±7,73а*

22-35 ден

144±10,56

147±15,76

1-35 ден

152±4,98

164±9,47

*Стойностите обозначени с еднакви букви са достоверни при а – Р<0,05.

 

 

 

................................