Feed Additives - Vemo 99
29-01-2020

Ефект от използването на VemoHerb BEES върху зимната устойчивост на пчелните колонии, яйценосната активност на пчелите царици и производителността на пчелните семейства


Др. И. Христаков

Доц. д–р Иванка Желева Желязкова

Доц. д–р Владимир Георгиев Хвърчилков

Тракийски Университет – Стара Загора

Аграрен Факултет

През последните години се забелязва тенденция за намаляване числеността на пчелните семейства. По данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), отдел „Агростатистика", за периода 2008-2009 год. пчелните семейства в страната са намалели с 27 621 броя, тоест забелязва се годишен спад с 4,2%. В България могат да се отглеждат значително по-голямо количество пчелни семейства, които да оползотворяват нектара в природата и да извършват по-добро опрашване на растенията. В българската природа съществуват определен брой уникални билки, от които се извличат биологично активни вещества, които влияят стимулиращо върху репродуктивните функции при селскостопанските животни. На базата на това познание българската фирма ВЕМО 99 ООД е разработила уникалния билков премикс VemoHerb BEES – стимулатор за пчелни семейства.

Целта на проведеното проучване е определяне влиянието на VemoHerb BEES върху медовата продуктивност на пчелните семейства, яйценосната активност на пчелите майки и устойчивостта през зимния период.

Предмет на изследванията са стимулиращия ефект на VemoHerb BEES върху пчелните семейства в комбинация с инвертиран захарен разтвор.

Експерименталната част на изследванията е извършена на три пчелина, собственост на дисертанта, намиращи се в с. Брестовица, община Борово, област Русе. Районът разполага с богата медоносна растителност. В близост до пчелините има липови и акациеви гори, а от селскостопанските медоносни култури се сеят рапица и слънчоглед.

През трите години на изпитването за всеки експеримент са сформирани по една контролна и две опитни групи с по 7 пчелни семейства, изравнени по метода на аналозите. Пчелните семейства са заселени в кошери система Дадан-Блат.

Участващите в опитите пчелни семейства са подхранвани по следната схема: 

  • група No1 контрола - през три дни по 200 ml инвертиран захарен разтвор;
  • група No2 опитна - през три дни по 200 ml инвертиран захарен разтвор с добавка на билков премикс VemoHerb BEES в дозировка 1 капсула (350 мг) на 2 л сироп
  • група No3 опитна - подхранвана с 200 ml инвертиран захарен разтвор с добавка на конкурентен продукт в доза 1g на 2 л сироп.

Определени са следните признаци: количество запечатано работническо пило, средна яйценосливост на пчелите майки средно за денонощие през отчетния период, медова продуктивност (кг), зимен подмор (количество на умрелите пчели), консумирана храна на едно междурамие пчели (кг).

ИЗВОДИ:

-Пчелните семейства, подхранвани с VemoHerb BEES, имат най–високата зимна устойчивост в сравнение с пчелите от контролата и групата на пчелите подхранвани с подобен продукт

-Пчелните семейства, подхранвани с VemoHerb BEES, имат по-висок процент презимували пчели и най–висока зимна устойчивост от пчелите от контролата и групата на пчелите подхранвани с подобен продукт. Също така консумират по–малко мед за средно на междурамие пчели.

-Билковият премикс VemoHerb BEES може да бъде прилаган в дозировка от 1 капсула (350 мг) на 2 л инвертен сироп, за да стимулира развитието на пчелните семейства през есенния период и да увеличи устойчивостта им при презимуването.

-Като се вземат под внимание, от една страна, получените резултати за по–добро развитие на пчелните семейства (по-голямо количество на отгледаното пило и на наличните пчели) и на по-високата медопродуктивност, а от друга, ниската стойност на използвания билков премикс VemoHerb BEES, се доказва ефективността от неговото използване, за повишаване продуктивността на пчелните семейства и за стимулиране яйценосната дейност на пчелните майки.

-С добавянето на VemoHerb BEES в инвертен захарен сироп, яйценосната дейност на пчелите майки се увеличава, а увеличението е по-високо в семействата, хранени с VemoHerb BEES (38.61% повече). Към края на периода на активно развитие, яйценосната дейност на пчелите майки намалява и става почти еднаква за трите групи.

-Измерените стойности за броя на пчелите (сила) са значително по-високи в пчелните семейства, стимулирани с VemoHerb BEES, в сравнение с контролната група и пчелни семейства, които са получавали подобен продукт.

-Обявените данни за двата изследвани сезона (2009 и 2010) показват, че по-висока производителност на мед има при пчелните колонии от групата, получила инвертен захарен разтвор с добавен VemoHerb BEES.

...................................