Feed Additives - Vemo 99
02-09-2020

Ефект от добавката на Вемозим в смеските с повишено съдържание на влакнини върху кланичните показатели на угоявани прасета


РЕЗЮМЕ

ЖИВКО НАКЕВ, РАДКА НЕДЕВА, ЙОРДАН МАРЧЕВ,
ЕЛЕНА ГИНЕВА*, НАДЕЖДА ПАЛОВА**
Земеделски институт – Шумен
*Опитна станция по земеделие – Ямбол
**Опитна станция по земеделие – Средец

Проучванията върху възможностите за използване на алтернативни източници при храненето на свинете през последните години включват и фуражи, богати на сурови влакнини, които все още намират ограничено приложение при изхранването на свинете.

Изследванията на редица автори (Вълчев, 1996; Вълчев и Van Beek, 1999; Fortin et al., 2003; Bekker et al., 1998; Swiatkiewicz et al., 2013) показват, че включването на ензимни препарати в комбинираните фуражи с по-високо съдържание на влакнини подобрява растежа и оползотворяването на фуража и хранителните вещества. Flis et al. (2005) отчитат, че при включване на 97% лющен овес и добавяне на β-глюканаза в смеските за подрастващи прасета се подобрява смилаемостта на енергията

Целта на изследването бе да се изпита влиянието от добавката на ВЕМОЗИМ в смеските с повишено съдържание на влакнини върху кланичните показатели на угоявани прасета

В Земеделски институг-Шумен беше проведен един научностопански опит с общо 20 броя прасета от породата Дунавска бяла, разпределени в 2 групи по 10 броя. Експериментът се проведе в два подпериода – първият от 34.0-35.0 kg до достигане на 57.5-58.9 kg и вторият – след това до живо тегло за клане – 107.7-108.6 kg.

Включването на ензимния препарат ВЕМОЗИМ в смески за угоявани прасета от Дунавска бяла порода, с високо съдържание на влакнини (6.1% в първи подпериод и 6.6% във втори подпериод на угояване) в количества 0.10% през първи и 0.05% през втори подпериод не оказва влияние върху кланичните показатели и качествените характеристики на месото.

Добавянето на ензимни препарати в смеските за прасета за угояване позволява успешно да се използват алтернативни фуражи с по-високо съдържание на влакнини без негативен ефект върху кланичните показатели и качеството на месото.