Приложение За Родителски Стада При Птици


В съвременното промишлено производство, при създаването и отглеждането на родителски стада птици, основна цел е максималното използване на генетичния потенциал на породите. За такива селектирани породи птици от решаващо значение са различни ценни качества: устойчивост към заболявания, плодовитост, интензивност на снасяне, характеристики на месото и яйцата и др.

Няколко показатели са от решаващо значение за селектирането на родителски стада:
◊ получаване на оптимален брой яйца;
◊ увеличаване на периода на активно яйценосене;
◊ производство на  оплодени и високо качествени  яйца.

Специално селектираните линии птици, даващи потомство с отлични производствени характеристики  са изключително ценен ресурс.

ВемоХерб® T е фуражна добавка на билкова основа, която се  използва като подобрител на производителността за домашни птичи стада. Употребата ѝ води до увеличаване броя на оплодените яйца и подобрява люпимостта им, води до удължаване на времето за ефективно използване на родителското стадо и подобрява репродуктивните способности на мъжките птици.

Добавянето на ВемоХерб® T в доза 10 мг/кг жива маса към комбинираните фуражи за родителските стада от бройлерно и яйценосно направление води до следните резултати:
► Увеличаване обема на еякулата при петлите с 9,3% и подвижността на сперматозоидите с 8,9%;
► Увеличаване с над 3% носливостта на кокошките носачки;
► Продуктът оказва положително влияние върху либидото при мъжките птици. При прилагане на изкуствено осеменяване, петлите реагирали положително на масаж, са с 21% повече в сравнение с тези, неполучавали към дажбата  ВемоХерб® T;
► С напредване възрастта на птиците, броят на неоплодените яйца при родителските стада се увеличава. С добавката на ВемоХерб® T процесът може да се забави значително;
► Люпимостта на яйцата за разплод е по-добра с 6% при птиците, получавали с фуража ВемоХерб® T;
► Нивото на холестерол в кръвния серум на третираните с ВемоХерб® T птици е по-ниско с 3 до 11% в сравнение с нетретираните, а на тестостерон – по-високо с 29%;
► Добавката на ВемоХерб® T оказва положително влияние върху теглото на яйцата средно с 5%;
► Увеличаването с над 3% на носливостта при носачките и с над 6% люпимостта на яйцата за разплод, води до 1:15 възвращаемост на вложената инвестиция (влагане на ВемоХерб® Т в продължение на осем седмици). В този ефект не се отчита фактът, че се удължава времето за продуктивно използване на родителското стадо, което допълнително подобрява крайния резултат.

 

Дозировка


5-10 мг/кг жива маса: 1 30-260 гра ма н а тон ф ураж ил и 75- 100 грам а н а 1000 литра вода.
За да се увеличи броя на оплодените яйца и да се подобри люпимостта на яйцата, приложете на мъжките птици след 18 седмична възраст, за период от 2-3 месеца. За да се удължи яйценосния цикъл на женските птици и да се подобрят репродуктивните им способности, приложете след 40-44 седмична възраст, за период от 2-3 месеца.


 

Приложение При Нерези


Доброто здраве и повишената производителност на расовите нерези са от съществена важност за всяка свинеферма, разполагаща с подходящи условия за разплод на прасета, т.е. от тях зависи продуктивността и рентабилността на фермата. Расовите животни за разплод са много по-скъпи за отглеждане в сравнение с прасетата, развъждани за угояване и поради тази причина подбора, замяната, начина на отглеждане и хранене трябва да се вземат под особено внимание. Доброто състояние на нерезите се определя от техния генетичен потенциал и физическа стабилност. Билковата фуражна добавка ВемоХерб® T допринася за увеличаване на размножителния потенциал на тези ценни животни и спомага за поддържане на тяхната плодовитост за по – продължителен период от време, като по този начин гарантира повишената им производителност.

Оплождащият потенциал на семенната течност е важен показател при подбора на животни за разплод. ВемоХерб® T е продукт, който спомага за подобряване на биологичните показатели на семенната течност.

На база проведените експерименти за определяне ефекта от добавянето на ВемоХерб® T към комбинираните фуражи, предназначени за нерези, в доза от 5 мг/кг живо тегло, ВемоХерб® T води до следните предимства:
► увеличава обема на еякулата средно с 12.8%;
► увеличава подвижността на сперматозоидите с 7.7%;
► увеличава количеството сперматозоиди, годни за оплождане, с 24.3%;
► увеличава дозите за осеменяване, получени от един еякулат с 25%;
► увеличава броя на сперматозоидите в 1 мл. с 9.8% и в целия еякулат с 24.3%;
► спомага за постигане на пълно възстановяване от некроспермия* (вижте препоръчителната дозировка).

Повишената подвижност на сперматозоидите само с 1% (в разредена сперма), води до увеличаване на количеството на родени прасенца (с 0.14 на котило). Поради тази причина, употребата на ВемоХерб® T (7.7 % повишена подвижност на сперматозоидите) води до 1.08 повече живородени прасенца на котило.

Данните за показателя „брой активни сперматозоиди в един еякулат“ показват несъмнено увеличение средно с 24.3% след прием на ВемоХерб® T за всички еякулати. Получените резултатите недвусмислено доказват положителното влияние на добавката върху количеството и качеството на получената семенна течност.

Ефективността на ВемоХерб® T при нерези е ясно видима, когато се вземе под внимание броя осеменителни дози, получени от един еякулат. При животни, приемали ВемоХерб® T, получените осеменителни дози са 22 на животно, за сравнение, този показател е 17.6 за животни, които не са приемали ВемоХерб® T, при един и същ брой активни сперматозоиди на доза. Тези резултати илюстрират икономическата ефективност на ВемоХерб® T, измерена чрез броя на осеменителни дози, получени от един еякулат.

Икономическият ефект по отношение на степента на влияние на продукта е измерен и чрез производителността на свине майки, осеменени с материал от нерези,  които са и не са приемали продукта ВемоХерб® T. Качеството на семенната течност може да се отрази на плодородието, което зависи от качеството и количеството на сперматазоидите в една доза за осеменяване, както и от броя на живородени прасенца и тяхната жива маса.

Свинете, оплодени от нерези, приемали ВемоХерб® T:
► показват повишена плодовитост с 3.7%;
► родилното тегло на малките прасенца е с 3,9% по-високо.

 

Дозировка


5 мг/кг жива маса: 250-500 грама на тон фураж или 90-180 грама на 1000 литра вода.
За подобряване подвижността на сперматозоидите, увеличаване на обема на еякулата, броя на осеменителните дози и броя на прасенца, приложете след 12 месечна възраст, за период от минимум 30 дни.

*ВемоХерб® T може да бъде използвана, както като основна, така и като съпътстваща добавка за възстановяване на ценните животни от некроспермия, с препоръчителна доза от 10 мг/кг живо тегло за период от 2 месеца.


Фуражната добавка ВемоХерб® T може да се използва самостоятелно или в комбинация с растителни екстракти, витамини, протеини и минерали. Притежава половостимулиращо действие и се явява енергиен стимулатор подобряващ общото физиологично състояние. 

 

Експериментални Данни

Заключение
Проведените експерименти върху животни с ВемоХерб® T, показват стумилиране на сперматогенезата при овни, нерези и петли. Фуражната добавка ВемоХерб® T може да се използва в животновъдството самостоятелно или в комбинация с други растителни екстракти, витамини, протеини, минерали и т.н. в комбиниран фураж. ВемоХерб® T влияе на репродуктивните способности и е енергиен подобрител на общото физиологично състояние.

Read the following article for more detailed information