ВемоЗим® 100Ф/500Ф е ензимен премикс за комбинирани фуражи, който обогатява естествените ензимни системи на животните (амилаза, протеаза, липаза), допълва липсващите ензими – ксиланаза, целулаза, β-глюканаза, фитаза и др., подобрява храносмилането на фуража и пълноценното усвояване фосфора с помощта на фитазата. 

 

Приложение


Ензимите са органични вещества с висока биологична стойност и имат изключително значение за нормалното протичане на основните метаболитни процеси в живия организъм. В храносмилателния апарат на животните те спомагат за разграждане на основните хранителни вещества, постъпващи с фуража, до съставки, които лесно преминават през стените на тънките черва и се усвояват от животните.

Храносмилателните процеси в организма на животните протичат и зависят изцяло от действието на ендогенните хидролазни ензими.

Във фуражите, наред с основните хранителни вещества, се съдържат целулоза, хемицелулоза, пектинови вещества, β–глюкани, олигозахариди и др., за смилането на които в организма на непреживните животни липсват ензими.

Освен, че не се оползотворяват споменатите вещества (известни като нескорбялни полизахариди), някои от тях образуват в храносмилателния канал визкозна маса, която пречи на ензимното смилане и пълно оползотворяване и на другите хранителни вещества.

Съдържание на β-глюкани и пентозани, г/кг сухо вещество

Фуражи β -глюкани Пентозани
Овес 43.0 58.0
Ечемик 40.0 71.0
Ръж 24.0 89.0
Тритикале 6.5 70.0
Пшеница 5.0 61.0
Царевица 1.2 43.0
Сорго 1.0 28.0


Сериозно постижение в областта на фуражните ензими е създаването на стабилизирани полиензимни продукти, които представляват съчетание между няколко ензима, което ги прави по-ефективни благодарение на синергичния ефект на различните ензимни активности.

При по-високо участие на пшеница в комбинираните фуражи за птици и свине, която съдържа значителни количества арабиноксилани, се препоръчва добавката на ксиланаза, за ечемика и овеса - β–глюканаза, за слънчогледовия шрот и пшеничните трици – целулаза.

От 60 до 85% от фосфора в зърнено-житните, бобови и маслодайни култури не може да бъде усвоен от непреживните животни, защото се намира под формата на фитати.

Фосфорните групи във фитиновата киселина носят отрицателен електрически заряд и образуват силни хелатни връзки с някои катиони - Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Fe2+, K+ и др., като по този начин затрудняват абсорбцията и усвояването на тези минерали от животните.

Фосфорните групи на фитиновата киселина могат да образуват и съединения с катионите на протеините, аминокиселините, скорбялата и липидите във фуража и да намалят разтворимостта и смилаемостта на тези хранителни вещества.

Освен това, фитиновата киселина може да образува съединения с ензимите в организма на животните, като например амилаза, пепсин, трипсин, кисела фосфатаза и др., намалявайки активността на тези ензими, като в резултат се намалява степента на усвояване на хранителните вещества (нутриентите) в дажбата.

Фитатът е важен антихранителен фактор във фуража. Усвояването на фосфора от фитатите е възможно с добавянето на ензима фитаза, тъй като животните не продуцират този ензим. Използването на микробиална фитаза е добре познат метод за разграждане на фитатните комплекси и използването на фитатния фосфор от растенията.

Ензимите са атрактивни фуражни добавки, тъй като са нетоксични продукти. Белтъчната им природа осигурява лесна смилаемост в организма и липса на остатъчни вещества в месото, яйцата и околната среда.

Използването на чисти ензимни субстанции, наличието на съвременно технологично оборудване, специализирана биохимична лаборатория и добре подготвен екип от професионалисти, гарантират производството на висококачествени ензимни премикси за свине и птици с широк спектър на действие, съобразени с типичните фуражни суровини.

 

Биологично Действие


ВемоЗим® 100Ф/500Ф
добавен към фуража има следните предимства:
► Подобрява смилаемостта на фуражите и повишава усвоимостта на основните хранителни вещества – въглехидрати, белтъчини, мазнини и др.
► Дава възможност за по-голямо разнообразие на рецептите за комбинирани фуражи, като позволява включването на по-големи от обичайните количества пшеница, ечемик, овес, тритикале, ръж, пшенични трици, слънчогледов и соев шрот
► Подобрява енергийната стойност на фуражите
► Намалява визкозитета на чревното съдържимо, намалява осмотичното налягане в храносмилателния канал и водното съдържание в екскрементите
► Подобрява качеството на постелята, микроклимата в помещенията, способства за поддържането на чисти яйца и чиста перушина при птиците
► Повишава интензитета на растеж и намалява себестойността на готовата продукция
► Спомага за преодоляване проблемите при прехода към самостоятелно хранене в ранните периоди на отглеждане при прасетата
► Съвместим е с всички фуражни добавки
► Издържа термично третиране при гранулиране

Използването на фитазата има много добър биологичен, икономически и екологичен ефект:
► Увеличава усвояването на фосфорния фитат от фуража с 40%-60%
► Увеличава степента на усвояване на калций, цинк, мед, магнезий и други минерали
► Увеличава усвояването на протеините, аминокиселините, скорбялата и липидите от фуража
► Намалява добавката на неорганичен фосфор във фуражите с 6-8 кг/т фураж
► Намалява съдържанието на фосфор в екскрементите на животните и замърсяването на околната среда

 

Дозировка


ВемоЗим® 100Ф - 100 г/т фураж
ВемоЗим® 500Ф - 500 г/т фураж
 

Съхранение


Да се съхранява в сухи и хладни складови помещения, защитени от пряка слънчева светлина 

Read the following article for more detailed information