ВемоЗим® Ф е фитазен ензимен препарат с активност минимум 5000 фитазни единици за грам (за ВемоЗим® Ф 5000) и минимум 10000 фитазни единици за грам (за ВемоЗим® Ф 10000). Единица фитазна активност е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат от натриев фитат за 1 минута при рН 5,0 и температура 37oС.

 

Ензимни Характеристики


Таблица 1. Степен на запазване на ензимната активност на ВемоЗим® Ф при различна температура и влажност

ВемоЗим® Ф показва високоефективна ензимна активност в широки граници на pH от 2,0 до 6,0. Продуктът поддържа стабилна активност по време на съхранение, смесване и гранулиране (виж табл. 1).

 

Приложение


От 60 до 85% от фосфора в зърнено-житните, бобови и маслодайни култури не може да бъде усвоен от непреживните животни, защото се намира под формата на фитати.

Фосфорните групи във фитиновата киселина носят отрицателен електрически заряд и образуват силни хелатни връзки с някои катиони - Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Fe2+, K+ и др., като по този начин затрудняват абсорбцията и усвояването на тези минерали от животните.

Фосфорните групи на фитиновата киселина могат да образуват и съединения с катионите на протеините, аминокиселините, скорбялата и липидите във фуража и да намалят разтворимостта и смилаемостта на тези хранителни вещества.

Освен това, фитиновата киселина може да образува съединения с ензимите в организма на животните, като например амилаза, пепсин, трипсин, кисела фосфатаза и др., намалявайки активността на тези ензими, като в резултат се намалява степента на усвояване на хранителните вещества (нутриентите) в дажбата.

Фитатът е важен антихранителен фактор във фуража. Усвояването на фосфора от фитатите е възможно с добавянето на ензима фитаза, тъй като животните не продуцират този ензим. Използването на микробиална фитаза е добре познат метод за разграждане на фитатните комплекси и използването на фитатния фосфор от растенията.

 

Биологично Действие


Използването на фитазата има много добър биологичен, икономически и екологичен ефект:
► Увеличава усвояването на фосфорния фитат от фуража с 40%-60%
► Увеличава степента на усвояване на калций, цинк, мед, магнезий и други минерали
► Увеличава усвояването на протеините, аминокиселините, скорбялата и липидите от фуража
► Намалява добавката на неорганичен фосфор във фуражите с 6-8 кг/т фураж
► Намалява съдържанието на фосфор в екскрементите на животните и замърсяването на околната среда

 

Дозировка


ВемоЗим® Ф 5000
► 100 ÷ 150 г/тон фураж за свине и птици (500 ÷ 750 Е/кг)
► 60 ÷ 90 г/тон фураж за кокошки носачки (300 ÷ 450 Е/кг)

ВемоЗим® Ф 10000
► 50 ÷ 75 г/тон фураж за свине и птици (500 ÷ 750 Е/кг)
► 30 ÷ 45 г/тон фураж за кокошки носачки (300 ÷ 450 Е/кг)

 

Съхранение


Да се съхранява в сухи и хладни складови помещения, защитени от пряка слънчева светлина

 

Експериментални Данни

Заключение
Чрез увеличаване усвоимостта на фосфора и хранителните компоненти в комбинираните фуражи, ВемоЗим® Ф подобрява производителността като в същото време помага за опазването на околната среда.

Read the following article for more detailed information