و قابل استفاده در آب آشامیدنی

محصولی بدیع به منظور بهبود راندمان گله های مادر

مزرعه هاي پرورش ماکیان مادر، خط تولیدي خود را از میان جوجه هایی با رشد بهتر، تولید گوشت بیشتر و ضریب تبدیل بهتر انتخاب م ی نمایند . برا ي ای ن ماکیا ن انتخاب شده ، تولید تخم مرغ، خصوصیات تولید مثلی، مقاومت در برابر بیماري و شرایط متابولیسمی، بسیار حیاتی می باشد.

برخی شاخص هاي حیاتی براي گلهي مادر:

  • تولید میزان مطلوب تخم مرغ;
  • طولانی نمودن مدت تولید;
  • تولید تخم مرغ هاي بارور، با کیفیت و قابلیت بالاي جوجه درآوري

گله اجداد سالم و با صفات مثبت (صفاتی که به آنها این امکان را می دهد، نسلی کارامدتر تولید نمایند) تخم مرغ هایی با صفات برتر را تولید نماید، چنین گله اي بسیار ارزشمند می باشد.

آزمایشات صورت پذیرفته بر روی حیواناتی که از VemoHerb® T استفاده کرده بودند، نشان می دهد که فعالیت اسپرم زایی در قوچ ها ، خوک سانان، و خروس ها بواسطه مصرف این محصول به میزان چشمگیری افزایش یافته است. این محصول منحصراً برای استفاده در گله های مادر گوشتی و تخمگذار فرموله و ساخته شده است.

افزودن VemoHerb® T به جیره غذایی گله های مادر گوشتی و تخم گذار (به میزان 10 میلی گرم به ازاء کیلوگرم وزن زنده) مزایای ذیل را در بر خواهد داشت:

·        افزودن حجم منی در خروس ها تا 3,9%

·        افزایش تحرک اسپرم تا 8,9%

·        افزایش تولید مرغان تخمگذار تا بیش از 3%

·        افزایش میل جنسی خروس ها، بطوریکه در گله هایی که از VemoHerb® T  استفاده شده، میزان پاسخ خروس ها به تحریکات اسپرم گیری مصنوعی در مقایسه با گله هایی که از آن استفاده نکرده بودند بیش از 21% افزایش داشته است.

·        کند کردن روند افزایش تعداد تخم های نابارور بدنبال افزایش سن گله

·        افزایش تفریخ(Hatchability) تخم های بارور تا 6%

·        افزایش تستوسترون سرم تا 29%

·        کاهش کلسترول سرم به میزان 3 تا 11%

·        افزایش تخمگذاری به میزان 3%

مجموعه مزایای بالا منجر به افزایش سودآوری مرغدار به میزان بیش از 5 برابر کل هزینه ناشی از مصرف VemoHerb® T برای مدت 6 هفته در جیره غذایی گله های مادر می گردد. علاوه برآن سود ناشی از افزایش طول دوره فعالیت تولیدی گله های مادر نیز در محاسبات بالا لحاظ نشده است که خود ارزش افزوده ای برای VemoHerb® T می باشد.

VemoHerb® T را به راحتی می توان به همراه سایر افزودنی های خوراک نظیر ویتامین ها، پروتئین ها، مواد معدنی و یا حتی سایر عصاره های گیاهی در جیره طیور استفاده کرد.