Feed Additives - Vemo 99

تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت


مسئولیت دپارتمان تحقیق و توسعه ي شرکت ومو 99 ، بر عهدهي بیوشیمیدان هاي مجرب و مشاوران زبده و با تجربه می باشد. آزمایشگاه این شرکت مجهز به تمامی تجهیزات مورد نیاز براي ارزیابی تطابق کیفیت مواد اولیه با ویژگیهاي مشخص شده توسط شاخص ها، استانداردها و روش هاي تحلیلی موجود در اسناد و مدارك شرکت می باشد.


 

 

 

وجود چرخهي تولید کامل، از ماده اولیه تا فراورده نهایی، به شرکت ومو 99 این امکان را می دهد که تمامی مراحل فرایند تولید را تحت کنترل کامل داشته و در نتیجه هزینه هاي تولید را به حداقل ممکن برساند; از این طریق تولید و عرضهي بین المللی محصول، با بالاترین سطح کیفیت و رقابنی ترین قیمت تضمین می گردد.

.....................................