ผลลัพธ์ที่ได้จาการทดลองในกลุ่มผึ้ง แสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นโดยวิธีการให้สารอาหารเพิ่มด้วยผลิตภัณฑ์ VemoHerb® BEES โดยใช้ประมาณ 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักผึ้ง 1กิโลกรัม พร้อมกับสารเพิ่มความหวาน ซึ่งผลลัพธ์แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่า นางพญาผึ้งมีการวางไข่ได้บ่อยขึ้น และมีการผลิตน้ำผึ้งได้มากขึ้น รวมถึงการทำงานโดยรวมของผึ้งแต่ละวรรณะที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังพบอีกว่า ผึ้ง มีอัตราการรอดชีวิตตลอดช่วงฤดูหนาวได้สูงขึ้น การได้รับสารอาหารจาก VemoHerb® BEES สิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ของการพัฒนาที่เป็นปกติและการช่วยเหลือผึ้งในช่วงฤดูหนาวที่เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของผิ้ง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นนางพญาผึ้งให้วางไข่ได้บ่อยขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งโดยรวมให้กับฝูงผึ้ง

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การกระตุ้นด้วยการให้สารเร่งการเจริญเติบโตให้กับครอบครัวผึ้งด้วย VemoHerb® BEES ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของผึ้งวรรณะต่างๆให้มีความแข็งแรง และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บละอองเกสรของผึ้งงาน ซึ่งเป็นอาหารของผึ้งตัวอ่อน ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการสร้างครอบครัวของผึ้ง ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้รับจาการใช้ VemoHerb® BEES  จึงไม่ได้มีพียงผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์ประกอบของการดำรงค์ชีวิตของผึ้งด้านใดด้านหนึ่ง แต่ยังมีผลลัพธ์ที่ดีในหลายๆด้านต่อองค์ประกอบของการดำรงค์ชีวิตของผึ้ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งอย่างแน่นอนถ้าเปรียบเทียบกับสารเร่งการเจริญเติบโตประเภทอื่นตามท้องตลาดทั่วไป และมากกว่านี้ ผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ได้คำนึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศสตร์เพียงอย่างเดียว แต่เรายังคำนึงถึงราคาที่ประหยัด เพื่อช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงผึ้งอีกด้วย ซึ่งพูดได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์ของเรานั้น ทั้งประหยัดและยังช่วยเพิ่มผลผลิตที่ได้จากรังผึ้ง และรวมถึงยังส่งเสริมให้นางพญาผึ้งมีการวางไข่บ่อยขึ้น ซึ้งจะทำให้ประชากรผึ้ง เพิ่มจำนวนขึ้นอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด เรายึดถือถึงหลักวิถีทางธรรมชาติ สารสกัดหลักจากผลิตภัณฑ์ของเรานั้น เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์ของเรา จึงมีความแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์สังเคราะห์อื่นในท้องตลาดทั่วไป  ดังนั้น VemoHerb® BEES  จึงได้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ โดยยึดหลักผสมผสานคุณสมบัติ ของสารกัดทางธรรมชาติ  สารชีวภาพที่มีปริมาณที่สูงในผลิตภัณฑ์ของเรา ประกอบไปด้วย  furostanol saponins, flavonoids (apigenin, rutin, kepferol), aromatic ketones, coumarins and polyphenols.

วิธีใช้ : 1 แคปซูล กับน้ำผึ้งหรือสารเพิ่มความหวานประมาณ 2 ลิตร  นำแคปซูลละลายลงในน้ำร้อน 50 มิลลิลตรและคนประมาณ 3-5 นาที จนกระทั้ง แคปซูลละลาย และนำแคปซูลที่ละลายกับน้ำแล้วผสมลงในน้ำผึ้งและคนให้เข้าที่ นำส่วนผสมที่ผสมกันแล้วให้รังผึ้งแต่ละรัง ทุกๆ 3 วัน เป็นเวลา 6-7 สัปดาห์  โดยจะให้สารอาหารในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษยน) เป็นช่วงที่ละอองเกสรและน้ำหวานจากเกสรไม่เพียงพอต่อผึ้ง และในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤษจิกายน เและรวมถึงในช่วงที่อุณหภูมิสูงกว่า 12 องศาเซลเซียสเช่นกัน